M2 Edges


Print Sheet

UB

Speffz - A
U Face

UR

Speffz - B
U Face

UF ODD

Speffz - C
U Face

UF EVEN

Speffz - C
U Face

UL

Speffz - D
U Face

FU ODD

Speffz - E
F Face

FU Even

Speffz - E
F Face

FR

Speffz - F
F Face

FL

Speffz - H
F Face

RU

Speffz - I
R Face

RB

Speffz - J
R Face
 • u R u' M2 u R' u'
 • x' R' U' R U M2 U' R' U R x
 • R B' R' B M2 B' R B R'
 • R' B' R B M2 B' R' B R
 • More Algorithms

RD

Speffz - K
R Face

RF

Speffz - L
R Face

BU

Speffz - M
B Face
 • F' D R' F D' M2 D F' R D' F
 • U' f U' R f' M2 f R' U f' U
 • U M' U M' U M' U M' M2 M U' M U' M U' M U'
 • U R E' R u' M2 u R' E R' U'
 • More Algorithms

BL

Speffz - N
B Face

BD ODD

Speffz - O
B Face

BD EVEN

Speffz - O
B Face

BR

Speffz - P
B Face

LU

Speffz - Q
L Face
 • x' U L' U' M2 U L U' x
 • L' u' L' u M2 u' L u L
 • B L' B' M2 B L B'
 • L' u R' u' M2 u R u' L
 • More Algorithms

LF

Speffz - R
L Face
 • x' U L2 U' M2 U L2' U' x
 • L2 u' L' u M2 u' L u L2'
 • L2 u R' u' M2 u R u' L2'
 • B L2 B' M2 B L2 B'
 • More Algorithms

LD

Speffz - S
L Face

LB

Speffz - T
L Face
 • u R' u' M2 u R u'
 • x' L' U L U' M2 U L' U' L x
 • u' L' u M2 u' L u
 • L B L' B' M2 B L B' L'
 • More Algorithms

DR

Speffz - V
D Face

DB Odd

Speffz - W
D Face

DB Even

Speffz - W
D Face

DL

Speffz - X
D Face